Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról 2023

Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról 2023

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök megválasztását 2023. március 7. és 2023. április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) szerint rendelkezik az ülnök jelölés és választás szabályairól. Az Egri Törvényszékre az ülnököket a bíróság illetékességi területén (Heves vármegyében) működő helyi önkormányzatok jelölhetik.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott, a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 24.SZ/2023. (II.15.) OBHE határozatban foglaltak szerint Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 21 fő ülnököt és 5 fő fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnök megválasztására kapott felkérést.

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be. ) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag:

  1. a) pedagógus,
  2. b) pszichológus, vagy
  3. c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyításai, ápolását, foglakoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzetséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnökök jelölése:

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik. 

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság

  1. a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
  2. b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezeteke jelölik.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását tartalmazza. A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Ha a jelölt a meghatározott igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök megválasztására jogosult képviselő-testület a jelölt nyilatkozatában meghatározott személyes adatokat a jelölt ülnökké történő megválasztásáról meghozott döntésig kezeli.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

Az ülnökök választásáról és a jelölés szabályairól mellékelem a bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatót, valamint a bírósági ülnöki jelölés és a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatok formanyomtatványait.

Dokumentumok:

Bírósági ülnök jogai és kötelezettségei

Bírósági ülnök jelölése

Jelölést elfogadó nyilatkozat

A jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt, valamint a képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb 2023. április 3-ig kell megküldeni a következő címre:

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.

Hírek